Odwiedź nasz profil na Facebooku
 

SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 68 W SŁUPSKU  |  SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

Załącznik nr 3 do uchwały ZG STO nr 1039/09 z dnia 9 marca 2009 r. ........................................................ (pieczęć szkoły / zespołu szkół / SKT STO) NIP 839-12-54-305 REGON 770941670 II. BILANS Zarządu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SKT nr 68 w Słupsku za rok obrotowy od 01.09.2009 do 31.08.2010 A K T Y W A w zł i gr Wyszczególnienie aktywów Stan aktywów na: początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1 2 3 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne   II. Rzeczowe aktywa trwałe     w tym w budowie     III. Należności długoterminowe     IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)     V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     B. Aktywa obrotowe, z tego: 47.500,22 26.330,19 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności i roszczenia III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe) 47.500,22 26.330,19 1. Środki pieniężne 47.500,22 26.330,19 2. Pozostałe aktywa finansowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW 47.500,22 26.330,19 P A S Y W A w zł i gr Wyszczególnienie pasywów Stan pasywów na: początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1 2 3 A. Fundusze własne, z tego: 18.771,31 -18.102,62 I. Fundusz statutowy 260,25 260,25 II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 18.511,06 -18.362,87 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) 18.511,06 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (–) -18.362,87 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28.728,91 44.432,81 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 28.728,91 25.921,75 1. Kredyty i pożyczki 2. Zobowiązania wobec budżetu 1.028,50 3. Zobowiązania wobec ZG STO z tytułu składek członkowskich 4. Zobowiązania wobec ZG STO z tytułu odpisu od czesnego 5. Pozostałe zobowiązania 28.728,91 24.893,25 6. Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe, z tego: 18.511,06 1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów 18.511,06 2. Inne rozliczenia międzyokresowe SUMA PASYWÓW 47.500,22 26.330,19
NIP                        839-12-54-305 REGON                770941670  ROCZNA INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH KOŁA TERENOWEGO NR 68 STO NIE PROWADZĄCEGO SZKOŁY ZA ROK  OBROTOWY OD 01.09.2007 DO 31.08.2008 Pozycja Suma A. Stan środków finansowych na początek roku 5 847,82 B. Przychody 11 080,95 1. Składki członkowskie 1 110,00 2. Darowizny i dotacje 9 968,30 3. Inne przychody 2,65 C. Rozchody 1 805,00 1. Wydatki statutowe   2. Łączność i portoria 260,00 3. Składki na rzecz ZG STO (25%) 1 045,00 4. Pozostałe rozchody 500,00 D. Stan środków finansowych na koniec roku (A+B-C) 15 123,77
Załącznik nr 3 do uchwały ZG STO nr 306/95 z dnia 10.11.1995 r. NIP                  839-12-54-305 REGON            770941670   Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.09.2007 do 31.08.2008 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Samodzielnego Koła Terenowego Nr 68  w Słupsku Wyszczególnienie Kwoty za rok: Poprzedni Bieżący 1 2 3 A.    Przychody z działalności statutowej 1.800,00 1 110,00 I.     Składki brutto określone statutem 1.800,00 1 110,00 II.    Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje     B.    Koszty realizacji zadań statutowych 652,50 1 045,00  I.    25% składki członkowskiej na ZG STO 652,50 1 045,00  II.   Pozostałe koszty statutowe     C.    Wynik finansowy (zysk/strata)  na działalności statutowej (A-B) 1.147,50 65,00 D.    Koszty ogólnoadministracyjne 1.344,29 260,00  1. Amortyzacja      2. Zużycie materiałów      3. Zużycie energii      4. Usługi obce 427,00    5. Podatki i opłaty      6. Wynagrodzenia      7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia      8. Podróże służbowe     9.  Pozostałe koszty 917,29 260,00 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) 10.769,49 5 587,57 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 4.990,30 500,00 G.    Przychody finansowe 5,17 9 970,95 H.    Koszty finansowe     I.     Nadwyżka przychodów / kosztów na całokształcie działalności 5.587,57 14 863,52 J.     Zyski i straty nadzwyczajne     K.    Wynik finansowy ogółem (I ± J) 5,587.57 14 863,52  
NIP                        839-12-54-305 REGON                770941670       BILANS ZA OKRES od 01.09.2007r. do 31.08.2008r. SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 68 W SŁUPSKU   AKTYWA PASYWA WYSZCZEGÓLNIENIE Na dzień 31.08.2007 Na dzień 31.08.2008 WYSZCZEGÓLNIENIE Na dzień 31.08.2007 Na dzień 31.08.2008 A. Majątek trwały     A. Fundusze własne 5 847,82 15 123,77 I.  Wartości niematerialne i prawne     I. Fundusz podstawowy statutowy 260,25 260,25 II. Rzeczowy majątek trwały     II. Wynik finansowy 5 587,57 14 863,52 1. Grunty własne, budynki     1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) 5 587,57 14 863,52 2. Pozostałe środki trwałe     2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)     III. Finansowy majątek trwały     B Rezerwy     B. Majątek obrotowy 5 847,82 15 123,77 C. Zobowiązania długoterminowe     I. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego     D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne     II. Należności i roszczenia     I. Zobowiązania krótkoterminowe     1. Należności dochodzone na drodze sądowej     1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, i wobec ZUS, NFZ i państwowych funduszów celowych     2. Pozostałe należności     2. Zobowiązania wobec ZG STO     III. Papiery wartościowe do obrotu     3. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe     IV. Środki pieniężne 5 847,82 15 123,77 II Fundusze specjalne     1. Środki pieniężne w kasie     E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów     2. Środki pieniężne w banku 5 847,82 15 123,77       3. Inne środki pieniężne           Rozliczenia międzyokresowe                                                           SUMA AKTYWÓW 5 847,82 15 123,77 SUMA PASYWÓW 5 847,82 15 123,77
UCHWAŁA Nr 23   STO ZARZĄDU SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 68 Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2008r. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA BILANSU ZA ROK OBROTOWY 2007/2008 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO SKT NR 68 PRZY UL. KILIŃSKIEGO 41 W SŁUPSKU  § 1 Zarząd SKT STO Nr 68 w Słupsku zatwierdza bilans za rok obrotowy od 01.09.07 do 31.08.2008 dla Społecznego Towarzystwa Oświatowego Samodzielnego Koła Terenowego NR 68 w Słupsku przy ul. Kilińskiego 41 zamykający się kwotą 15.123,77 zł  § 2   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 33   ZARZĄDU SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 68 Z DNIA 09 LISTOPADA 2009r. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA BILANSU ZA ROK OBROTOWY  OD 01.09.2008r. DO 31.08.2009r. DLA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 68 W SŁUPSKU & 1  Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego STO nr 68 w Słupsku zatwierdza bilans za rok obrotowy od 01.09.2008r. do 31.08.2009r. zamykający się kwotą w wysokości 47.500,22 złotych.  & 2 Zatwierdza się rachunek wyników za rok obrotowy od 01.09.2008r. do 31.08.2009r. zamykający się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 18.511,06 złotych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 24/1   STO ZARZĄDU SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 68 Z DNIA 08 GRUDNIA 2010r.                                                                           § 1 Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego STO nr 68 w Słupsku zatwierdza sprawozdanie finansowe dla Społecznego Towarzystwa Oświatowego Samodzielnego Koła Terenowego nr 68 w Słupsku przy ul. Kilińskiego, na które składa się z bilans za rok obrotowy 2009/2010 zamykający się sumą bilansową w kwocie 26.330,19 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący stratę w kwocie 18.362,87 zł.                                                                                                & 2 Zarząd jednogłośnie postanawia przekazać zysk na fundusz zapasowy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                    Słupsk dnia 08.12.2010r.                                                               
SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 68 z siedzibą w Słupsku przy ul. Kilińskiego 41   za rok obrotowy od 01.09.2009 do 31.08.2010r.   I.                  WPROWADZENIE  DO  SPRAWOZDANIA  FINANSOWEGO   1.      Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym było: 1)      Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży 2.       Jednostka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym          pod numerem KRS  0000044025 3.       Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.09.2009 do 31.08.2010r. 4.      Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości kontynuacji działalności. 5.       Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania : 2)      zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, 3)      zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 4)      zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, 5)      system ochrony danych i ich zbiorów, 6)      własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. 6.  Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów: 1)  wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie                                                                  nie występują 2)  środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:                                                                  nie występują            3)  długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:                                                         nie występują 4)  zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: nie występują 5)  należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwotach wymagających zapłaty 6)  krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: według ceny rynkowej 7)  zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymagającej zapłaty 8)  ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 9)  ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 10)  ....................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego Samodzielne Koło Terenowe NR 68 w Słupsku Za rok obrotowy od 01.09.2009r. do 31.08.2010r.   1.      Nazwa, siedziba i adres organizacji   Społeczne  Towarzystwo  Oświatowe Samodzielne  Koło Terenowe nr 68 ul. Kilińskiego 41 76-200 Słupsk 2.      Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 9133z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana 3.      Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr , data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON Sąd  Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS      0000044025             data wpisu       24.06.2004r.             numer regon-   770941670 4.      Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko, funkcja) 1. SOBOLEWSKI ZBIGNIEW JERZY – PREZES                     ........................................................ 2. BURSKA BEATA– WICEPREZES                        ......................................................... 3. OLESZUK IWONA – SEKRETARZ          ........................................................... 4. ŻEGUNIA- KRÓLAK ANITA – SKARBNIK                   ...................................................... 5. GILL JÓZEF – CZŁONEK ZARZĄDU                  ....................................................... 6. MIKULSKA – OKUNIEWSKA EDYTA – CZŁONEK ZARZĄDU          .......................................................   7. SOROKA – JURKIEWICZ URSZULA – CZŁONEK ZARZĄDU ...................................................... 5.      Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych   Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 68 , jest Stowarzyszeniem prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz edukacji dorosłych. Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.                                 Dla realizacji tego celu Towarzystwo: ¨      Zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli oraz szkoły wyższe, zwane dalej szkołami; ¨      Inspiruje, wspiera i patronuje działalności szkól, w szczególności finansowanych ze środków społecznych; ¨      Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których cele działania zbliżone są do celu Towarzystwa; ¨      Propaguje wśród dzieci i młodzieży wiedzę o Unii Europejskiej; ¨      Uczestniczy w opracowaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską; ¨      Inspiruje i organizuje szkolenia edukacyjne dla nauczycieli i rodziców oraz popularyzuje wiedzę dotyczącą oświaty i wychowania; ¨      Prowadzi poradnictwo w zakresie funkcjonowania systemu oświaty oraz tworzenia jego nowych form; ¨      Tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania; ¨      Podejmuje działania na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych, a także wspiera inicjatywy i działania w dziedzinie kultury zdrowotnej; ¨      Prowadzi działalność wydawniczą; ¨      Prowadzi działalność  gospodarczą, której dochody przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności Towarzystwa; ¨      Zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty i wychowania; ¨      Rozwija inne formy działalności, służące wzbogaceniu możliwości edukacyjnych. 6.      Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.09.2009r. do 31.08.2010r. 7.      Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego     STO SKT nr 68 w Słupsku nie prowadzi działalności gospodarczej. Odpłatna działalność statutowa: ¨      Zakładanie i prowadzenie szkól ¨      Organizowanie szkoleń edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców   ¨      Działalność wydawnicza ¨      Działalność szkoleniowa ¨      Działalność w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych ¨      Działalność szkoleniowa i informacyjna na rzecz osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Działalność  niewymieniona powyżej to nieodpłatna działalność statutowa m.in.: ¨      Inspirowanie, wspieranie i patronowanie działalności szkół, w szczególności finansowanych ze środków społecznych ¨      Współpraca z instytucjami i organizacjami, których cele działania zbliżone są do celu towarzystwa ¨      Tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania ¨      Prowadzenie poradnictwa w zakresie funkcjonowania systemu oświaty oraz tworzenia jego nowych form ¨      Zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty i wychowania. 8.      Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł Składki członkowskie – 4.950,- Wpłaty na organizację pożytku publicznego –4.122,30 Pozostałe przychody -83.240,42 9.      Informacja o poniesionych kosztach: Składki członkowskie do ZG  - 847,50 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych   - 105.751,10 10.  Dane o: a)      liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej Brak zatrudnionych b)      łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej      -   0 c)      wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,     -    0 d)     wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,     -    0 e)      udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania tych pożyczek     -    0 f)       kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku    -     0 g)      wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek     -     0 h)      nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie    -     0 i)        nabytych pozostałych środkach trwałych      -      0 j)        wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych      -    0 11.  Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności     -      0 12.  Informacja o rozliczeniach STO SKT nr 68 z tytułu zobowiązań podatkowych - złożono do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Słupsku zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy od 01.09.2009r. do 31.08.2010r.   CIT-8  
    Załącznik nr 4 (pieczęć)   do uchwały ZG STO nr 1039/09 NIP: 839-12-54-305   z dnia 9 marca 2009 r. REGON 770941670     III. RACHUNEK WYNIKÓW Zarządu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SKT nr 68 w Słupsku za rok obrotowy: 2009/2010           w zł i gr Wyszczególnienie Kwoty za rok poprzedni obrotowy 1 2 3 A. Przychody z działalności statutowej 1 050,00 9 072,30 I. Składki brutto określone statutem 1 050,00 4 950,00  1. Składki członkowskie 1 050,00 4 950,00  2. Odpis od przychodów z czesnego 0,00 0,00 II. Inne przychody określone statutem  0,00 4 122,30 1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 4 122,30 2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 a) czesne 0,00 0,00 b) pozostałe przychody 0,00 0,00 3. Pozostałe przychody określone statutem 0,00 0,00 B. Koszty realizacji zadań statutowych 652,50 847,50 1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 652,50 847,50 a) 1% lub 2% odpis od przychodu z czesnego 0,00 0,00 b) wynagrodzenie pracowników pedagogicznych z pochodnymi 0,00 0,00 c) koszty pomocy dydaktycznych 0,00 0,00 d) inne koszty 652,50 847,50 3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych  0,00 0,00 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) 397,50 8 224,80 D. Koszty ogólnoadministracyjne 684,90 4 079,84  1. Amortyzacja 0,00 0,00  2. Zużycie materiałów 0,00 1 816,24  3. Czynsz i energia 0,00 0,00  4. Usługi obce   1 853,60  5. Podatki i opłaty 0,00 0,00  6. Wynagrodzenia 0,00 0,00  7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00  8. Podróże służbowe 0,00 410,00  9. Pozostałe koszty 684,90 0,00 E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) 4 688,69 83 240,42 F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 1 000,00 105 751,10 G. Przychody finansowe 15 109,77 2,85 H. Koszty finansowe 0,00 0,00 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) 18 511,06 -18 362,87  J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00  I. Zyski nadzwyczajne (+) 0,00 0,00  II. Straty nadzwyczajne (–) 0,00 0,00 L. Wynik finansowy brutto (I ± J) 18 511,06 -18 362,87 K. Podatek dochodowy 0,00 0,00 L. Wynik finansowy netto (I ± J) 18 511,06 -18 362,87  I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego 0,00 -18 362,87 II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego 18 511,06 0,00                                    
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:   Stowarzyszenie Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 68 z siedzibą w Słupsku przy ul. Kilińskiego 41   Przedmiotem działalności statutowej organizacji pożytku publicznego jest: ·         Szkolnictwo podstawowe ·         Szkolnictwo gimnazjalne ·         Szkolnictwo licealne ogólnokształcące   Właściwym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego 17/11/2004   Sprawozdanie finansowe za okres obrachunkowy 01.09.2008 – 31.08.2009 sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Stowarzyszenie, przez co najmniej 12 kolejnych 12 miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.   Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości: ·         Wycena aktywów i pasywów zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. ·         Amortyzacja środków trwałych na podstawie stawek przewidzianych w wykazie stawek amortyzacyjnych, będących załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ·         Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do używania. ·         Ewidencja kosztów według cen zakupu.
Załącznik nr 6 do uchwały ZG STO nr 1039/09 z dnia 9 marca 2009 r.   ROCZNA INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 68 STO w Słupsku NIE PROWADZĄCEGO SZKOŁY ZA OKRES od 01.09.2008 do 31.08.2009   Pozycja Suma A. Stan środków finansowych na początek roku 15.108,77 B. Przychody 40.128,69 1. Składki członkowskie 1.050,00 2. Darowizny i dotacje 5.547,10 3. Inne przychody 33.531,59 C. Rozchody 22.357,40 1. Składki na rzecz ZG STO (25%) 652,50 2. Opłaty pocztowe i inne 497,50 3. Pozostałe wydatki statutowe 21.362,40 D. Stan środków finansowych na koniec roku (A+B-C) 32.880,06  
  II. BILANS Społecznego Towarzystwa Oświatowego Samodzielnego Koła Terenowego nr 68  w Słupsku                                                             za rok obrotowy od 01.09.2008 do 31.08.2009    A K T Y W A                                                                                                  w zł i gr   Wyszczególnienie aktywów Stan aktywów na: początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1 2 3 A.    Aktywa trwałe     I.     Wartości niematerialne i prawne     II.    Rzeczowe aktywa trwałe     w tym w budowie     III.   Należności długoterminowe     IV.   Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)     V.    Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     B.    Aktywa obrotowe, z tego: 15.123,77 32.880,06 I.     Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych     II.    Należności i roszczenia     III.   Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)     1. Środki pieniężne 15.123,77 32.880,06 2. Pozostałe aktywa finansowe     IV.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe      SUMA AKTYWÓW 15.123,77 32.880,06     P A S Y W A                                                                                                  w zł i gr   Wyszczególnienie pasywów Stan pasywów na: początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1 2 3 A.    Fundusze własne, z tego: 15.123,77 32.880,06   I.     Fundusz statutowy 260,25 260,25   II.    Fundusz z aktualizacji wyceny       III.   Wynik finansowy netto za rok obrotowy 14.863,52 32.619,81   1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) 14.863,52 32.619,81   2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (–)       B.   Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania       I.     Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek       II.    Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne       1.  Kredyty i pożyczki       2.  Zobowiązania wobec budżetu       3.  Zobowiązania wobec ZG STO z tytułu składek członkowskich       4.  Zobowiązania wobec ZG STO z tytułu odpisu od czesnego       5.  Pozostałe zobowiązania       6.  Fundusze specjalne       III.   Rezerwy na zobowiązania       IV.   Rozliczenia międzyokresowe, z tego:       1.  Rozliczenie międzyokresowe przychodów       2.  Inne rozliczenia międzyokresowe       SUMA PASYWÓW 15.123,77 32.880,06              
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:   Stowarzyszenie Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 68 z siedzibą w Słupsku przy ul. Kilińskiego 41   Przedmiotem działalności statutowej organizacji pożytku publicznego jest: ·         Szkolnictwo podstawowe ·         Szkolnictwo gimnazjalne ·         Szkolnictwo licealne ogólnokształcące   Właściwym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego 17/11/2004   Sprawozdanie finansowe za okres obrachunkowy 01.09.2006 – 31.08.2007 sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Stowarzyszenie, przez co najmniej 12 kolejnych 12 miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.   Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości: ·         Wcena aktywów i pasywów zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. ·         Amortyzacja środków trwałych na podstawie stawek przewidzianych w wykazie stawek amortyzacyjnych, będących załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ·         Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do używania. ·         Ewidencja kosztów według cen zakupu.  
NIP                        839-12-54-305 REGON                770941670  ROCZNA INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH KOŁA TERENOWEGO NR 68 STO NIE PROWADZĄCEGO SZKOŁY za okres od 01.09.2006 do 31.08.2007   Pozycja Suma A. Stan środków finansowych na początek roku 6.734,25 B. Przychody 7.263,16 1. Składki członkowskie 1.800,00 2. Darowizny i dotacje 5.157,99 3. Inne przychody 305,17 C. Rozchody 8.149,59 1. Wydatki statutowe   2. Łączność i portoria 227,20 3. Składki na rzecz ZG STO (25%) 1.815,00 4. Pozostałe rozchody 6.107,39 D. Stan środków finansowych na koniec roku (A+B-C) 5.847,82
Załącznik nr 3 do uchwały ZG STO nr 306/95 z dnia 10.11.1995 r. NIP                  839-12-54-305 REGON            770941670   Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.09.2006 do 31.08.2007 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Samodzielnego Koła Terenowego Nr 68  w Słupsku Wyszczególnienie Kwoty za rok: Poprzedni Bieżący 1 2 3 A.    Przychody z działalności statutowej 3.060,00 1.800,00 I.     Składki brutto określone statutem 3.060,00 1.800,00 II.    Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje     B.    Koszty realizacji zadań statutowych 1.162,50 652,50  I.    25% składki członkowskiej na ZG STO 1.162,50 652,50  II.   Pozostałe koszty statutowe     C.    Wynik finansowy (zysk/strata)  na działalności statutowej (A-B) 1.897,50 1.147,50 D.    Koszty ogólnoadministracyjne 1.907,53 1.344,29  1. Amortyzacja      2. Zużycie materiałów      3. Zużycie energii      4. Usługi obce 1.677,52 427,00  5. Podatki i opłaty      6. Wynagrodzenia      7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia      8. Podróże służbowe     9.  Pozostałe koszty 230,00 917,29 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) 6.227,78 10.769,49 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 912,00 4.990,30 G.    Przychody finansowe 5,74 5,17 H.    Koszty finansowe     I.     Nadwyżka przychodów / kosztów na całokształcie działalności 5.311,50 5.587,57 J.     Zyski i straty nadzwyczajne     K.    Wynik finansowy ogółem (I ± J) 5.311,50 5,587.57  
NIP                        839-12-54-305 REGON                770941670  BILANS NA DZIEŃ ZA OKRES od 01.09.2006r. do 31.08.2007r. SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 68 W SŁUPSKU   AKTYWA PASYWA WYSZCZEGÓLNIENIE Na dzień 31.08.2006 Na dzień 31.08.2007 WYSZCZEGÓLNIENIE Na dzień 31.08.2006 Na dzień 31.08.2007 A. Majątek trwały     A. Fundusze własne 5 571,75 5 847,82 I.  Wartości niematerialne i prawne     I. Fundusz podstawowy statutowy 260,25 260,25 II. Rzeczowy majątek trwały     II. Wynik finansowy 5 311,50 5 587,57 1. Grunty własne, budynki     1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) 5 311,50 5 587,57 2. Pozostałe środki trwałe     2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)     III. Finansowy majątek trwały     B Rezerwy     B. Majątek obrotowy 6 734,25 5 847,82 C. Zobowiązania długoterminowe     I. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego     D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1 162,50   II. Należności i roszczenia     I. Zobowiązania krótkoterminowe     1. Należności dochodzone na drodze sądowej     1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, i wobec ZUS, NFZ i państwowych funduszów celowych     2. Pozostałe należności     2. Zobowiązania wobec ZG STO 1 162,50   III. Papiery wartościowe do obrotu     3. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe     IV. Środki pieniężne 6 734,25 5 847,82 II Fundusze specjalne     1. Środki pieniężne w kasie 150,00   E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów     2. Środki pieniężne w banku 6 584,25 5 847,82       3. Inne środki pieniężne           Rozliczenia międzyokresowe                                                           SUMA AKTYWÓW 6 734,25 5 847,82 SUMA PASYWÓW 6 734,25 5 847,82
UCHWAŁA Nr 12  ZARZĄDU SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 68 Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2007r. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA BILANSU ZA ROK OBROTOWY  OD 01.09.2006r. DO 31.08.2007r. DLA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 68 W SŁUPSKU  § 1  Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego STO nr 68 w Słupsku zatwierdza bilans za rok obrotowy od 01.09.2006r. do 31.08.2007r. zamykający się kwotą w wysokości 5 847,82 złotych.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 41 Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 68 z dnia 28 grudnia2006r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysku i strat za rok obrachunkowy 2005/2006 (od dnia 01.01.2005 do dnia 31.08.2006) Samodzielnego Koła Terenowego STO nr 68 w Słupsku & 1  Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego STO nr 68 w Słupsku zatwierdza bilans za rok obrachunkowy 2005/2006 zamykający się po stronie aktywów kwotą 6734,25 zł i po stronie pasywów kwotą 6734,25 zł. & 2 Zatwierdza się rachunek zysków i strat za rok obrachunkowy 2005/2006 zamykający się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 5311,50 zł. & 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:   Stowarzyszenie Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 68 z siedzibą w Słupsku przy ul. Kilińskiego 41   Przedmiotem działalności statutowej organizacji pożytku publicznego jest: ·         Szkolnictwo podstawowe ·         Szkolnictwo gimnazjalne ·         Szkolnictwo licealne ogólnokształcące   Właściwym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego 17/11/2004   Sprawozdanie finansowe za okres obrachunkowy 01.01.2005 – 31.08.2006 sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Stowarzyszenie, przez co najmniej 12 kolejnych 12 miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.   Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości: ·         Wcena aktywów i pasywów zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. ·         Amortyzacja środków trwałych na podstawie stawek przewidzianych w wykazie stawek amortyzacyjnych, będących załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ·         Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do używania. ·         Ewidencja kosztów według cen zakupu.
Strona 1 z 2