Odwiedź nasz profil na Facebooku
 

SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 68 W SŁUPSKU  |  SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

tekst jednolity uwzględniający uchwałę nr 3 XI Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w statucie Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Regulamin Rady Rodziców I Społecznej Szkoły Podstawowej im. M. Reja i Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. M. Reja  Społecznego Towarzystwa Oświatowego przy ul. Zygmunta Augusta 8 w Słupsku  I.  Postanowienia wstępne   Regulamin określa organizację, cele i zadania Rady Rodziców I Społecznej Szkoły Podstawowej im. M. Reja i Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. M. Reja Społecznego Towarzystwa Oświatowego przy ul. Zygmunta Augusta 8 w Słupsku. 1.Rada Rodziców jest organem społecznym szkoły i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. 2.Rada Rodziców może występować do Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 3.Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. II. Skład i struktura Rady Rodziców 1. Wyboru członków Rady Rodziców dokonuje się na mocy uchwały, co dwa lata najpóźniej do końca listopada drugiego roku kadencji podczas ogólnego zebrania rodziców przy obecności przynajmniej połowy rodziców, przez co rozumie się, że jedno dziecko reprezentowane jest przez jednego rodzica lub prawnego opiekuna. 2. Rada Rodziców zobowiązana jest w terminie do końca listopada pierwszego roku kadencji podać do wiadomości rodziców, Prezesa STO oraz dyrektora sprawozdanie z działalności. 3. Zebranie ogólne Rady Rodziców otwiera dotychczasowy jej przewodniczący i przeprowadza procedurę wyboru, przewodniczącego i sekretarza ogólnego zebrania rodziców szkoły. 4. Kandydatem na przewodniczącego ogólnego zebrania rodziców i jego prezydium może być osoba wybrana spośród zaproponowanych przez obecnych na zebraniu rodziców za wyjątkiem osób wchodzących w skład dotychczasowej Rady Rodziców. 5. Po dokonaniu wyboru prezydium ogólnego zebrania rodziców obrady do końca prowadzi jego przewodniczący. 6. Przewodniczący ogólnego zebrania rodziców otwiera dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami i po jej zakończeniu poddaje sprawozdania pod jawne głosowanie. 7. Ogólne zebranie wybiera komisję skrutacyjną w celu ustalenia prawomocności zebrania i przeprowadzenia wyborów. 9. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania i dokonuje ich przekazania uprawnionym do głosowania. 10. Komisja skrutacyjna dokonuje liczenia głosów, ogłasza jego wynik i z każdego głosowania sporządza protokół. 11. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Rodziców Szkoły i do innych organów szkoły 12. Przed rozpoczęciem procedury wyboru Rady Rodziców Komisja skrutacyjna sprawdza czy na sali znajduje się wymagana ilość przynajmniej połowy rodziców. 13. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Przewodniczący Rady Rodziców wyznacza drugi termin, nie wcześniej jednak niż pół godziny po pierwszym terminie. 14. Ogólne zebranie rodziców jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy rodziców, lub drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 15. Osoba zgłoszona do Rady Rodziców musi być obecna na zebraniu. 16. Rada Rodziców może liczyć od 5 do 9 osób, 17. Wyboru Rady Rodziców dokonuje się w głosowaniu tajnym. 18. Rada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona: przewodniczącego, v-ce przewodniczącego oraz sekretarza Rady.  III. Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców 1. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki. 2. Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i szkołę. 3. Rada Rodziców ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do organu prowadzącego z inicjatywy własnej i na życzenie zarządu koła. 4. Rada Rodziców przekazuje, rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły, informacje o udzielonej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej rady rodziców. 5. Prezentuje wobec dyrektora i rady pedagogicznej opinię rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności szkoły. IV. Organizacja pracy i zadania poszczególnych ogniw Rady Rodziców Przewodniczący Rady Rodziców: 1. kieruje całokształtem prac Rady Rodziców 2. współdziała ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włącza ich do realizacji planu pracy, 3. zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców w razie potrzeby 4. kieruje działalnością finansową Rady Rodziców,     5. przekazuje dyrektorowi opinie i postulaty rady Rodziców dotyczące działalności szkoły. Sekretarz Rady Rodziców 1. odpowiada za organizacyjne przygotowanie zebrania, 2. sporządza protokoły posiedzeń rady, 3. prowadzi korespondencję i dokumentację oraz czuwa nad prawidłowym jej przechowywaniem. V. Kadencja Rady Rodziców i zasady podejmowania uchwał i decyzji 1. Kadencja Rady Rodziców trwa dwa lata. 2. Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady wszystkie sprawy związane z działalnością Rady Rodziców wraz z dokumentacją. 3. Zebrania Rady Rodziców zwoływane są zgodnie z potrzebą. 4. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor placówki. 5. Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zaproszone inne osoby z głosem doradczym. 6. Zebranie Rady Rodziców jest zdolne do podejmowania uchwał i decyzji dotyczących rady, jeżeli w zebraniu uczestniczy, co najmniej polowa członków rady.     7. Uchwały zapadają większością głosów w glosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej polowy członków rady. 8. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. 9. Działalność Rady musi być zgodna z obowiązującym prawem. 10. Uchwały podjęte przez radę rodziców nie muszą być realizowane przez dyrektora szkoły. 11. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki 12. Protokoły zebrań Rady Rodziców stanowią dokumentację placówki. VI. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców 1. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólne zasady obowiązujące    w resorcie edukacji narodowej. 2. Fundusze tworzone są  z dobrowolnych składek rodziców dzieci uczęszczających do szkoły oraz od innych osób prawnych i fizycznych. 3. Ustaleń związanych z procedurą dobrowolnych wpłat od rodziców dokonuje się na ogólnym zebraniu z rodzicami na początku roku szkolnego. 4. Fundusze Rady Rodziców muszą być przeznaczone na działalność placówki. VII. Postanowienia końcowe 1. Radę Rodziców reprezentuje na zewnątrz jej przewodniczący. 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje od 15 września 2009 roku. ------------------------------------------- Słupsk dnia 15.09.2009r. Przewodniczący Rady Rodziców Edyta Mikulska-Okuniewska  
STATUT SPOŁECZNEGO OGNISKA MUZYCZNEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO w Słupsku
Regulamin Rady Rodziców I Społecznej Szkoły Podstawowej im. M.Reja i Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. M. Reja Społecznego Towarzystwa Oświatowego przy ul. Zygmunta Augusta 8 w Słupsku.  .  I.          Postanowienia wstępne  § 1.  Regulamin określa organizację, cele i zadania Rady Rodziców I Społecznej Szkoły Podstawowej im. M.Reja i Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. M. Reja Społecznego Towarzystwa Oświatowego przy ul. Zygmunta Augusta 8 w Słupsku. Rada Rodziców jest organem społecznym szkoły i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. Rada Rodziców może występować do Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. II.         Skład i struktura Rady Rodziców  § 2.  1.     Wyboru członków Rady Rodziców dokonuje się na mocy uchwały, co dwa lata najpóźniej do końca października drugiego roku kadencji podczas ogólnego zebrania rodziców przy obecności przynajmniej połowy rodziców, przez co rozumie się, że jedno dziecko reprezentowane jest przez jednego rodzica lub prawnego opiekuna. 2.     Rada Rodziców zobowiązana jest w terminie do końca października pierwszego roku kadencji zwołać zebranie sprawozdawcze ogółu rodziców. Na zebraniu tym dopuszcza się możliwość wyborów uzupełniających. 3.  Pierwsze zebranie ogólne Rady Rodziców otwiera dotychczasowy jej przewodniczący i przeprowadza procedurę wyboru, przewodniczącego i sekretarza ogólnego zebrania rodziców szkoły. 4. Kandydatem na przewodniczącego ogólnego zebrania rodziców i jego prezydium może być osoba wybrana spośród zaproponowanych przez obecnych na zebraniu rodziców za wyjątkiem osób wchodzących w skład dotychczasowej Rady Rodziców. 5.     Po dokonaniu wyboru prezydium ogólnego zebrania rodziców obrady do końca prowadzi jego przewodniczący. 6.     Dotychczasowy Przewodniczący Rady Rodziców składa sprawozdanie z rocznej kadencji Rady. 7.     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawozdanie z rocznej działalności finansowej Rady Rodziców. 8.   Przewodniczący ogólnego zebrania rodziców otwiera dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami i po jej zakończeniu poddaje sprawozdania pod jawne głosowanie. 9.     Ogólne zebranie wybiera komisję skrutacyjną w celu ustalenia prawomocności zebrania i przeprowadzenia wyborów. 10.  Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania i dokonuje ich przekazania uprawnionym do głosowania. 11.  Komisja skrutacyjna dokonuje liczenia głosów, ogłasza jego wynik i z każdego głosowania sporządza protokół. 12.  Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Rodziców Szkoły  i do innych organów szkoły. 13.  Przed rozpoczęciem procedury wyboru Rady Rodziców Komisja skrutacyjna sprawdza czy na sali znajduje się wymagana ilość przynajmniej połowy rodziców. 14. W przypadku braku quorum w I terminie Zarząd Koła wyznacza II termin, nie   wcześniej jednak niż pół godziny po I terminie. 15. Ogólne zebranie rodziców jest władne do podejmowania uchwał w I terminie przy obecności    co najmniej połowy rodziców, lub II terminie bez względu na liczbę obecnych. Przy przeprowadzeniu wyborów należy dążyć do możliwie pełnej reprezentacji wszystkich oddziałów szkolnych. Osoba zgłoszona do Rady Rodziców musi być obecna na zebraniu.. Rada Rodziców może liczyć od 5 do 9 osób, Wyboru Rady Rodziców dokonuje się w głosowaniu tajnym. Rada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona: przewodniczącego, skarbnika, sekretarza Rady. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Radzie Rodziców jej skład może zostać uzupełniony o przedstawiciela tej klasy, z której rodzic zrezygnował z udziału w pracach Rady IV.           Komisja Rewizyjna Rady Rodziców Komisję Rewizyjną tworzy się na mocy uchwały ogółu rodziców. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje się, co dwa lata podczas ogólnego zebrania rodziców przy obecności przynajmniej połowy rodziców, na zasadzie dowolnych zgłoszeń. W skład Komisji Rewizyjnej powinny wchodzić, co najmniej trzy osoby. Do Komisji Rewizyjnej może być zgłoszona osoba, która wyrazi na to swoją zgodę. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Rady Rodziców. 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być związani stosunkiem pracy oraz spokrewnieni    między sobą i z członkami rady rodziców. V.         Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców  § 3.  Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki. Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę    i szkołę. Rada Rodziców ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do organu prowadzącego z inicjatywy własnej i na życzenie zarządu koła. Rada Rodziców przekazuje, rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły, informacje o udzielonej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej rady rodziców. Prezentuje wobec dyrektora i rady pedagogicznej opinię rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności szkoły.  VI.        Organizacja pracy i zadania poszczególnych ogniw Rady Rodziców   § 4.  Przewodniczący Rady Rodziców: 1.     kieruje całokształtem prac Rady Rodziców 2.   opracowuje projekt planu pracy wraz z planem finansowym na  dany rok szkolny z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy szkoły, 3.     współdziała ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włącza ich do realizacji planu pracy, 4.     zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż 3 razy w roku szkolnym, 5.     kieruje działalnością finansową Rady Rodziców, 6.     przekazuje dyrektorowi opinie i postulaty rady Rodziców dotyczące działalności szkoły. Skarbnik Rady Rodziców  1.     czuwa  nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym, celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców. 2.     prowadzi na bieżąco dokumenty finansowe Rady, 3.     organizuje gromadzenie funduszy Sekretarz Rady Rodziców  1.     odpowiada za organizacyjne przygotowanie zebrania, 2.     sporządza protokoły posiedzeń rady, 3.     prowadzi korespondencję i dokumentację oraz czuwa nad prawidłowym jej przechowywaniem.                Komisja Rewizyjna Rady Rodziców 1.  dokonuje przynajmniej dwa razy w roku kontroli dokumentów finansowych, stanu środków finansowych oraz prawidłowości gospodarki finansami Rady Rodziców. 2.     składa Radzie sprawozdane z działalności finansowej Rady Rodziców na jej życzenie VII.                  Kadencja Rady Rodziców i zasady podejmowania uchwał i decyzji   § 5. Kadencja Rady Rodziców trwa dwa lata. Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady wszystkie sprawy związane z działalnością Rady Rodziców wraz z dokumentacją. Zebrania Rady Rodziców zwoływane są zgodnie z potrzebą, ale nie rzadziej niż 3 razy w roku szkolnym. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący rady. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor placówki. Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zaproszone inne osoby z głosem doradczym. Zebranie Rady Rodziców jest zdolne do podejmowania uchwał i decyzji dotyczących rady, jeżeli w zebraniu uczestniczy, co najmniej polowa członków rady. Uchwały zapadają większością głosów w glosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej polowy członków rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. Działalność Rady musi być zgodna z obowiązującym prawem. Uchwały podjęte przez radę rodziców nie muszą być realizowane przez dyrektora szkoły. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki Protokoły zebrań Rady Rodziców stanowią dokumentację placówki. VIII.      Zasady działalności finansowej Rady Rodziców   § 6.  Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólne zasady obowiązujące w resorcie edukacji narodowej. Fundusze tworzone są z osiąganych dochodów z własnej działalności statutowej oraz z dobrowolnych składek rodziców dzieci uczęszczających do szkoły  oraz od innych osób prawnych i fizycznych. Ustaleń związanych z procedurą dobrowolnych wpłat od rodziców dokonuje się na ogólnym zebraniu z rodzicami na początku roku szkolnego. Fundusze Rady Rodziców muszą być przeznaczone na działalność placówki.   IX.        Postanowienia końcowe  § 7.  Radę Rodziców reprezentuje na zewnątrz jej przewodniczący. § 9.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia  i obowiązuje od  24 września 2009 roku.     Słupsk dnia 24.09.2009r.                                                Przewodniczący Rady Rodziców         Sławomir Sopuszyński  
REGULAMIN SPOŁECZNEGO OGNISKA MUZYCZNEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO Uchwalony przez Zarząd Koła STO w dniu 26.11.2007r. UCHWAŁĄ NR 15  
REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO Nr 68  W SŁUPSKU  VII KADENCJI  
 STATUT SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 1 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
  STATUT I Społecznej Szkoły Podstawowej SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
STATUT   Zespołu Adminstracyjno-Księgowego   I Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum Nr 1   Społecznego Towarzystwa Oswiatowego z siedzibą w Słupsku
Statut Społecznego Gimnazjum Językowo-Informatycznego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku
STATUT I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy Społecznego Towarzystwa Oświatowego    w Słupsku