Odwiedź nasz profil na Facebooku
 

SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 68 W SŁUPSKU  |  SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

Uchwała ZG STO Nr 328/96 z dnia 6 czerwca 1996 r. w sprawie zasad nabywania i utraty członkostwa zwyczajnego w STO (tekst ujednolicony, uwzględniający nowelizację wprowadzoną uchwałą ZG STO Nr 1021/08 z dnia 27 września 2008 r. i uchwałą ZG STO nr 1241/13 z dnia 20 września 2013 r.) Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego działając na podstawie art. 29 ust. 2 pkt. 1 w związku z częścią I ust. 2 lit.a i częścią II uchwały Nr 1 III Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dn. 3 maja 1995 r. w sprawie głównych kierunków działania postanawia, co następuje: Kandydat ubiegający się o przyjęcie na członka Towarzystwa winien mieć możliwość zapoznania się z Deklaracją Programową, statutem i uchwałami władz Towarzystwa. Kandydat wyraża swoją wolę zostania członkiem Towarzystwa poprzez złożenie własnoręcznie podpisanej deklaracji członkowskiej w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia na członka Towarzystwa następuje w sposób określony statutem na podstawie uchwały w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 2a i Nr 2b do niniejszej uchwały. Zarządy kół terenowych i samodzielnych kół terenowych Towarzystwa mogą powoływać komisje ds. członkostwa w składzie 3-5 osób. Zadaniem komisji, o której mowa w ust. 4, będzie przeprowadzenie rozmów z kandydatami, po złożeniu przez nich deklaracji i wydanie opinii. Każdy członek komisji ma prawo do odrębnej opinii. Rozmowa komisji z kandydatami nie może wykraczać poza treści zawarte w deklaracji członkowskiej. Uchwała, o której mowa w ust. 3, winna być podjęta w ciągu 90 dni od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. Wykluczenie członka z Towarzystwa następuje w sposób określony statutem na podstawie uchwały w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Wykreślenie członka z Towarzystwa następuje w sposób określony statutem na podstawie uchwały w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. Zarządy kół terenowych zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji członków Towarzystwa przynależących organizacyjnie do danego koła. W dokumentacji koła terenowego winny być przechowywane kopie, a w dokumentacji samodzielnego koła terenowego oryginały deklaracji członkowskich oraz odpowiednio kopie lub oryginały uchwał o przyjęciu/odmowie przyjęcia, wykluczeniu lub wykreśleniu członka z Towarzystwa. Zarządy kół terenowych zobowiązuje się do przesłania do ZG STO oryginału deklaracji członkowskiej wraz z wnioskiem o przyjęcie lub odmowę przyjęcia kandydata i opinią komisji ds członkostwa, o ile komisja opinię taką wydała, w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji. Zarządy samodzielnych kół terenowych zobowiązuje się do niezwłocznego przesyłania kopii uchwały o przyjęciu / odmowie przyjęcia na członka wraz z kopią deklaracji członkowskiej oraz kopii uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu członka do Zarządu Głównego STO po podjęciu tych uchwał. Nabycie członkostwa na podstawie deklaracji używanej przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zachowuje ważność. Deklaracje członkowskie oraz zawarte w nich dane mogą być udostępnione wyłącznie osobom lub organom upoważnionym na mocy przepisu prawa. Traci moc uchwała ZG STO Nr 87/92 z dn. 7.03.1992 r. w sprawie terminu przesyłania deklaracji członkowskich przez koła terenowe. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 1996 r. (Statut STO) Rozdział IIICzłonkowie, ich prawa i obowiązki Art. 9 Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych wspierających honorowych Art. 10 Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z praw publicznych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Towarzystwa i przestrzegania postanowień jego Statutu. Art. 11 Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje na cele Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela. Art. 12 Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Towarzystwu. Art. 13 Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa następuje na podstawie uchwały: Zarządu Głównego w przypadku osób nie deklarujących przynależności do Koła, Zarządu Koła w przypadku osób deklarujących przynależność organizacyjną do tego Koła. W uzasadnionych przypadkach odpowiednio Zarząd Główny lub Zarząd Koła może, w drodze uchwały, odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa. Ewidencję członków zwyczajnych nie należących organizacyjnie do żadnego Koła prowadzi Zarząd Główny. Do członków zwyczajnych nie należących organizacyjnie do Koła stosuje się odpowiednio art. 24 ust. 2 i 3. Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego. Przyjęcie w poczet członków wspierających Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego. Zarząd Główny lub Zarząd Koła rozpatruje wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa w terminie 90 dni od daty jego złożenia. Art. 14 Członkostwo wygasa na skutek śmierci członka z jej datą Wykluczenie członka z Towarzystwa następuje na skutek: orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu, utraty praw publicznych, Wykreślenie członka z Towarzystwa następuje na skutek: dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, niezapłacenia w całości składki członkowskiej za dany rok obrotowy do dnia 31 grudnia danego roku, z zastrzeżeniem pkt 3, niezapłacenia składki członkowskiej w całości lub w części przez nowych członków w terminie, o którym mowa w art. 63 ust. 2, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej. O wykluczeniu lub wykreśleniu członka z Towarzystwa, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uchwałę podejmuje Zarząd Główny lub Zarząd Koła na zasadach określonych w art. 13 ust. 1.4a. Uchwałę o wykluczeniu lub wykreśleniu członka z Towarzystwa odpowiednio Zarząd Główny lub Zarząd Koła wysyła niezwłocznie po podjęciu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o ile członek wskazał adres elektroniczny, listem poleconym lub w inny sposób zapewniający potwierdzenie odbioru. Wykluczenie lub wykreślenie członka z Towarzystwa następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego lub uchwały, o której mowa w ust. 4. Orzeczenie lub uchwała, o których mowa w ust. 5 stają się prawomocne, jeżeli: upłynął termin do wniesienia odwołania, o którym mowa odpowiednio w art. 15 i art. 38, a odwołanie nie zostało wniesione lub zostało wniesione po terminie; odwołanie wniesione w terminie nie zostało uwzględnione. Art. 15 Od uchwały o odmowie przyjęcia na członka oraz uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu członka z­ Towarzystwa służy zainteresowanemu odwołanie do: Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, w przypadku gdy uchwałę podjął Zarząd Główny, Walnego Zebrania Członków Koła, w przypadku gdy uchwałę podjął Zarząd Koła, za pośrednictwem odpowiednio Zarządu Głównego lub Zarządu Koła w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały. Zarząd Koła jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania Członków Koła w terminie 180 dni od dnia wniesienia odwołania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Art. 16 Godności członka honorowego pozbawia Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Towarzystwa lub rażącego naruszenia postanowień Statutu. Art. 17 Członkom zwyczajnym przysługuje: czynne i bierne prawo wyborcze prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa prawo wyrażania swoich opinii i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa Członkom wspierającym przysługują prawa określone w ust. 1 pkt 2 i 3 Członkom honorowym przysługują prawa określone w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz prawo udziału z głosem doradczym w obradach władz Towarzystwa. Art. 18 Obowiązkiem członków Towarzystwa jest postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Towarzystwa. Członkowie zwyczajni zobowiązani są nadto do czynnego udziału w pracach Towarzystwa oraz opłacania składek członkowskich. (Statut Społecznego Towarzystwa Oświatowegoz dnia 20 kwietnia 2013r.)